ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์ SIMDED.COM ขอเรียนให้ทราบถึงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้
 1. การใช้งานเว็บไซต์ของ SIMDED.COM จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ SIMDED.COM ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " SIMDED.COM"
 2. ผู้ใช้บริการ SIMDED.COM เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ขายสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย"
 3. ผู้ใช้บริการ SIMDED.COM เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
 4. SIMDED.COM คือ สื่อกลางสำหรับ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายและ หรือบริการ ของ "ผู้ขาย" ตามข้อมูล ที่ปรากฏใน SIMDED.COM แต่อย่างใด
 5. การติดต่อซื้อขายและ/หรือบริการจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่าง "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ดังนั้น SIMDED.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม และ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ยืนยันจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ SIMDED.COM ในทุกกรณี
 6. SIMDED.COM ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ที่เผยแพร่บน SIMDED.COM ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ตามที่ SIMDED.COM เห็นสมควรโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ SIMDED.COM ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ข้อผิดพลาด และ/หรือ ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) และ/หรือ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) และ/หรือ ความเสียหายอันเนื่องจาก เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ และเกิดความเสียหาย ต่อเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล ในเว็บไซต์ SIMDED.COM ทาง SIMDED.COM ขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" จะต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ SIMDED.COM และ/หรือ บุคคลภายนอก
 9. SIMDED.COM ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ ข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน SIMDED.COM ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 10. SIMDED.COM มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแล ผู้ใช้บริการยอมรับว่า SIMDED.COM ไม่อาจ รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 11. SIMDED.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ SIMDED.COM นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ SIMDED.COM อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
 13. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ SIMDED.COM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการ เข้าใจและยอมรับ ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ SIMDED.COM ในทุกกรณี
 14. Domain name ของทาง"ผู้ขาย"ที่จดโดย SIMDED.COM ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและจากฝากรวม อยู่ในพื้นที่ของ SIMDED.COM เมื่อ"ผู้ขาย"ไม่ใช้บริการต่อ SIMDED.COM ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อ Domain name ของ"ผู้ขาย"จนกว่าจะหมดอายุของ Domain name
ทั้งนี้ SIMDED.COM สงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนา ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ SIMDED.COM กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
ซิมเด็ด ถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บประกาศซื้อขายเบอร์มือถือที่ใช้งานง่าย และคำนึงถึงความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเบอร์มือถือ ให้สามารถติดต่อกันได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำจะช่วยให้ผู้ใช้บริการประสบความสำเร็จในการซื้อขายเบอร์มือถือ